Rozhovor o klubu pro Český rozhlas

https://liberec.rozhlas.cz/mit-nejlepsi-mladez-v-kraji-takovy-cil-ma-nove-vznikly-klub-stolniho-tenisu-pink-8934012